Skip to content
Algemene voorwaarden

Datum: 12 februari 2019

1.DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: Onderhavige voorwaarden;
Achtergrond: alle IE-rechten, alsmede kennis (waaronder know-how), ervaring en andere informatie waartoe een partij is gerechtigd en die niet binnen het kader van de Overeenkomst is ontstaan. Hieronder vallen tevens door de partijen binnen het kader van de Opdracht aan elkaar ter beschikking gestelde objecten zoals, maar niet beperkt tot hulp- en/of testmaterialen, samples, prototypes, informatiedragers en/of computerprogrammatuur;
Bevindingen: De uitkomst(en) van de Opdracht zoals door Ecomatters aan Opdrachtgever definitief gerapporteerd;
Ecomatters: Ecomatters B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Weg der Verenigde Naties 1, 3527 KT, Utrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54739640.
IE-rechten: Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteurs-, databank-, handelsnaam-, kwekers-, model-, merk- en octrooirechten en rechten ten aanzien van topografieën van halfgeleiders en domeinnamen;
Offerte: Een aanbod van Ecomatters, in welke vorm dan ook, voor de (beoogde) uitvoering van werkzaamheden, inclusief eventuele aanpassingen voordat de Offerte conform art. 3.1 is aanvaard;
Opdracht: De door Ecomatters te verrichten werkzaamheden zoals gespecificeerd in de  Overeenkomst;
Opdrachtgever:  De verstrekker van de Opdracht aan Ecomatters. Voor art. 4.4, art. 13.2 en art. 13.4 van de Algemene Voorwaarden worden hieronder tevens verstaan hulppersonen van de Opdrachtgever;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Ecomatters om werkzaamheden te verrichten als bedoeld in art. 3.1;
Voorgrond:  alle IE-rechten, alsmede kennis (waaronder knowhow), ervaring en andere informatie ontstaan binnen het kader van de Overeenkomst. Hieronder vallen tevens objecten zoals, maar niet beperkt tot hulp- en/of testmaterialen, samples, prototypes informatiedragers en/of computerprogrammatuur.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten. tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Ecomatters en worden hierbij van de hand gewezen.
2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ecomatters en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.4. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.ecomatters.nl Op verzoek van de Opdrachtgever kan kosteloos een fysieke kopie worden toegestuurd.
2.5. Op alle Offertes en Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is altijd Nederlands recht van toepassing.

3. OFFERTE EN OVEREENKOMST
3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Ecomatters twee maanden geldig, tenzij Ecomatters in de Offerte uitdrukkelijk een andere termijn bepaalt. Bij aanvaarding van de Offerte, komt de Overeenkomst tot stand. Bij een verzoek tot uitvoering van (enig gedeelte van) de Opdracht door Opdrachtgever aanvaardt Opdrachtgever de Offerte.
3.2. Het beoogde toepassingsgebied van de Opdracht is gespecificeerd in de Overeenkomst. Zodra de Overeenkomst (inclusief alle bijlagen) tot stand is gekomen, bevat deze alle afspraken die Ecomatters met de Opdrachtgever omtrent de Opdracht heeft gemaakt. Wijzigingen, aanvullingen of afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.
3.3. Indien de aanvaarding (al dan niet op onderdelen) afwijkt van het in de Offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Ecomatters daaraan niet gebonden.
3.4. De Opdrachtgever zal de Offerte (met inbegrip van wijzigingen, aanvullingen of afwijkingen daarvan) uitsluitend gebruiken om te bepalen of aan Ecomatters de Opdracht wordt verleend. Indien geen Overeenkomst tot stand komt, behoudt Ecomatters alle rechten ten aanzien van de inhoud van de Offerte, uitgezonderd de daarin verwerkte, van de Opdrachtgever afkomstige informatie.
3.5. Alle in een Offerte, Overeenkomst en overige aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
3.6. Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of aanbiedingen.

4. DE OPDRACHT
4.1. Ecomatters voert de Opdracht uit binnen de overeengekomen (geschatte) termijn. Als  overschrijding van deze termijn dreigt, treden partijen in overleg voor vaststelling van een nieuwe termijn. Ecomatters is pas in verzuim nadat de Opdrachtgever Ecomatters schriftelijk heeft aangemaand om binnen een redelijke termijn aan één of meer van haar verplichtingen onder de Overeenkomst te voldoen en die termijn ongebruikt is verstreken.
4.2. Ecomatters verbindt zich tot niet meer dan een inspanningsverbintenis bij het uitvoeren van de Opdracht, waarbij eventuele garanties voor een beoogd resultaat niet worden gegeven.
4.3. Ecomatters is niet verplicht met de uitvoering van de Opdracht te beginnen voordat Ecomatters alle noodzakelijke door de Opdrachtgever op te leveren benodigdheden heeft ontvangen. Als Ecomatters deze benodigdheden later ontvangt dan overeengekomen, zal de in de Overeenkomst vermelde (geschatte) termijn voor de uitvoering worden verlengd met in elk geval de duur van deze vertraging. Tevens kan Ecomatters de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening brengen.
4.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Ecomatters het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.5. Indien de opdrachtgever en/of Ecomatters kiezen voor het op locatie van de opdrachtgever uitvoeren van (gedeelten van) de Opdracht, wordt aan Ecomatters kosteloos een adequate werkruimte met communicatievoorziening(en) ter beschikking gesteld.
4.6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4.7. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd.

5. VERTROUWELIJKHEID, GEHEIMHOUDING & PRIVACY
5.1. Ecomatters zal geheimhouden:
a. alle gegevens die zij in het kader van de Offerte dan wel de Opdracht van de (aspirant-) Opdrachtgever ontvangt of op enigerlei andere wijze leert kennen, en waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door Ecomatters onderkend behoord te worden.
b. Bevindingen, als bedoeld in artikel 10. De geheimhoudingsverplichting geldt, onverkort het bepaalde in artikel 10, niet voor de Bevindingen welke:
i. een algemeen, dat wil zeggen niet specifiek op de eigen bedrijfsvoering en/of werkzaamheden van de Opdrachtgever betrekking hebbend, karakter hebben, dan wel
ii. openbaar zijn of worden of gegevens zijn die in het publieke domein worden opgenomen zonder dat dat Ecomatters kan worden verweten;
iii. reeds in het bezit van Ecomatters waren;
iv. Ecomatters rechtmatig van een derde heeft gekregen of door eigen onderzoek zonder enig gebruik van gegevens van Opdrachtgever;
v. in overleg met Opdrachtgever als niet- vertrouwelijk zijn of worden aangemerkt.
vi. bevindingen van Ecomatters in een niet tot Opdrachtgever of de Opdracht te herleiden vorm.
5.2. Ecomatters is niet langer verplicht tot geheimhouding indien:
a. dat nodig is om misverstanden te corrigeren die zijn ontstaan doordat Opdrachtgever enige uitkomst van de Opdracht bekendmaakt;
b. Ecomatters ernstig gevaar voor personen of objecten constateert;
c. Ecomatters krachtens een uitspraak van een rechter of publiekrechtelijk toezichtorgaan wordt verplicht informatie te verstrekken. Indien redelijkerwijs mogelijk zal Ecomatters in overleg met Opdrachtgever treden voordat Ecomatters in dat geval informatie verstrekt.
5.3. Opdrachtgever zal bedrijfsinformatie van Ecomatters geheimhouden, waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door de Opdrachtgever onderkend behoort te worden.
5.4. Bij het verwerken van persoonsgegevens door Ecomatters ten behoeve van Opdrachtgever (en/of vice versa) dient er een verwerkersovereenkomst te worden opgesteld.
5.5. Ecomatters is gerechtigd tot het vermelden van verrichte werkzaamheden of opdracht aan potentiële opdrachtgevers van Ecomatters slechts ter indicatie van de ervaring van Ecomatters.
5.6. Ecomatters zal de verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan ingeschakelde derden.

6. ACHTERGROND
6.1. Alle rechten die de Opdrachtgever bezit of verkrijgt ten aanzien van Achtergrond van de Opdrachtgever blijven bij de Opdrachtgever berusten. Alle rechten die Ecomatters bezit of verkrijgt ten aanzien van Achtergrond van Ecomatters blijven bij Ecomatters berusten. Ecomatters mag ten allen tijde haar Achtergrond zelf of door derden of ten behoeve van derden blijven gebruiken.
6.2. Ecomatters verkrijgt het recht om Achtergrond van de Opdrachtgever te gebruiken voor zover nodig voor de uitvoering van de Opdracht.
6.3. Voor commercieel gebruik van Achtergrond van Ecomatters (ook als deze deel uitmaakt van enige uitkomst van de Opdracht) is de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming nodig van Ecomatters. Hieraan kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.

7. VOORGROND
7.1. Indien de Opdrachtgever zelf in het kader van de Opdracht met Ecomatters (delen van) Voorgrond tot stand heeft gebracht, dan komen de IE-rechten daarop aan de Opdrachtgever toe. Bepalend voor de omvang van de IE-rechten van de Opdrachtgever (of het exclusieve recht om deze te vestigen), is de schriftelijke documentatie met betrekking tot de Opdracht. Voorgrond die is gecreëerd door of namens Ecomatters (ongeacht of deze een beoogde of onbeoogde uitkomst van de Opdracht betreft of voor enige uitkomst van de Opdracht gebruikte en/of ontwikkelde methoden en technieken) komt toe aan Ecomatters.
7.2. De auteursrechten ten aanzien van een voorlopig, tussentijds en Bevindingen komen altijd onverkort toe aan Ecomatters.

8. BESCHERMING VAN VOORGROND
8.1. De partij die het recht heeft een deel van de Voorgrond te beschermen middels één of meer IE-rechten, zal de andere partij informeren over de uitoefening van dat recht en de specifieke inhoud daarvan. Ecomatters en de Opdrachtgever zullen elkaar de voor de vestiging van één of meer IE-rechten redelijkerwijs vereiste medewerking verlenen. Ecomatters zal geen onderzoek verrichten naar de mogelijkheid om Voorgrond met IE-rechten te beschermen.
8.2. Indien Opdrachtgever het recht heeft (een deel van) de Voorgrond te beschermen en van (verdere) bescherming daarvan afziet, informeert de Opdrachtgever Ecomatters en stelt Ecomatters in de gelegenheid de (of dat deel van de) Voorgrond te beschermen of de bescherming voort te zetten, waarbij alle andere rechten uit de Overeenkomst over en weer (waaronder gebruiksrechten), onveranderd blijven.
8.3. In geval de Opdrachtgever kennis neemt van een inbreuk op IE-rechten ten aanzien van Voorgrond van Ecomatters en/of Achtergrond van Ecomatters, zal de Opdrachtgever Ecomatters hierover zo spoedig mogelijk informeren.

9. GEBRUIK VAN VOORGROND
9.1. De Opdrachtgever verkrijgt het recht het Ecomatters toekomende deel van de Voorgrond binnen het toepassingsgebied van de Opdracht te gebruiken, behoudens de in dit artikel opgenomen beperkingen. Gedurende twee jaren vanaf de datum van levering van de Bevindingen, is dit gebruiksrecht exclusief, uitgezonderd eventueel hierin verwerkte Achtergrond van Ecomatters.
9.2. Ecomatters mag ten allen tijde door Ecomatters ontwikkelde Voorgrond welke een onbeoogde uitkomst van de Opdracht betreft, of voor enige uitkomst van de Opdracht gebruikte en/of  ontwikkelde methoden en technieken steeds zelf of door derden of ten behoeve van derden blijven gebruiken.
9.3. Ecomatters mag de Voorgrond ten allen tijde zelf gebruiken (als achtergrondkennis in ander onderzoek/opdracht) en na het verloop van de exclusiviteitsperiode bedoeld in art. 9.1 tevens gebruiken door derden of ten behoeve van derden.
9.4. Ecomatters onderzoekt niet het bestaan van IE-rechten van derden op de Voorgrond.

10. GEBRUIK VAN BEVINDINGEN
10.1. Bevindingen, alsmede een (eventuele) voorlopige of tussentijdse rapportage of latere toelichting hierop, zijn uitsluitend voor eigen gebruik door de Opdrachtgever. Voor ieder ander gebruik is de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Ecomatters vereist (behoudens anders overeengekomen in de Overeenkomst), waaronder:
a. verveelvoudiging of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, in elektronische vorm of op welke andere wijze dan ook, dan wel opslag in een informatiebestand;
b. ter inzage geven aan anderen dan rechtstreeks belanghebbenden, daaronder begrepen gebruik door of ten behoeve van derden;
c. geheel of gedeeltelijk (laten) gebruiken ten behoeve van het instellen van claims of het voeren van gerechtelijke procedures;
d. geheel of gedeeltelijk (laten) gebruiken voor reclame of antireclame doeleinden of ten behoeve van werving in meer algemene zin. Aan toestemming kan Ecomatters nadere voorwaarden verbinden. In elk geval moet een ieder aan wie op basis van art. 10 de Bevindingen ter beschikking mogen worden gesteld, de Bevindingen integraal kunnen beoordelen.

11. PRIJS EN BETALING
11.1. Een in de Offerte genoemde of in de Overeenkomst overeengekomen ‘richtprijs’ geldt als een niet-bindende indicatie van de prijs voor de Opdracht, exclusief de door Ecomatters (in overleg met de Opdrachtgever) gemaakte onkosten. De definitieve prijs voor de Opdracht (ook bij het ontbreken van een ‘richtprijs’) zal op basis van nacalculatie worden vastgesteld en in rekening gebracht. Ecomatters is gerechtigd het nog niet gefactureerde deel van de prijs van de Opdracht telkens per 1 januari te indexeren overeenkomstig de jaarlijkse aanpassing van de bij Ecomatters geldende tarieven.
11.2. Als uitdrukkelijk in de Overeenkomst een ‘vaste prijs’ is overeengekomen, dan geldt deze prijs voor de Opdracht, exclusief de door Ecomatters (in overleg met de Opdrachtgever) gemaakte onkosten. Indien de Opdracht – met instemming van de Opdrachtgever – wordt gewijzigd of uitgebreid, of Ecomatters extra werkzaamheden heeft moeten verrichten omdat Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst Ecomatters niet, of onvoldoende duidelijk heeft geïnformeerd omtrent haar wensen, eisen of randvoorwaarden, zal Ecomatters de hiermee gepaard gaande extra kosten op basis van nacalculatie in rekening brengen en is Opdrachtgever deze extra kosten verschuldigd.
11.3. Ecomatters heeft altijd het recht van de Opdrachtgever vooruitbetaling of tussentijdse betaling te verlangen.
11.4. Alle in de Offerte en/of Overeenkomst vermelde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
11.5. De Opdrachtgever dient een Ecomatters-factuur binnen dertig (30) dagen na de verzenddatum van de factuur te betalen. Verrekening door de Opdrachtgever is niet toegestaan. Indien de Opdrachtgever deze termijn overschrijdt, is de Opdrachtgever eveneens de wettelijke rente voor handelstransacties en alle redelijke kosten die Ecomatters moet maken om betaling van haar factuur te verkrijgen, verschuldigd. Ecomatters behoudt het eigendom voor op roerende en onroerende zaken, danwel andersoortige goederen die Ecomatters de Opdrachtgever heeft geleverd of zal leveren totdat de betreffende Ecomatters-factuur (en eventuele rente en incassokosten) volledig is betaald. Verkrijging van IE-rechten op (delen van) de uitkomst van de Opdracht geschiedt pas nadat de prijs als bedoeld in art. 11 volledig is betaald.

12. NIET-NAKOMING
12.1. Als een tekortschietende partij onder de Overeenkomst bij verzuim ook na verloop van een gestelde redelijke termijn haar  verplichtingen niet nakomt, dan is de andere partij, met inachtneming van het bepaalde in art. 14.1, niet meer verplicht haar (resterende) verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen en mag zij de Overeenkomst beëindigen.
12.2. De Opdrachtgever dient eventuele aanspraken jegens Ecomatters, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één jaar na de datum van levering van de Bevindingen uitdrukkelijk en schriftelijk aan Ecomatters kenbaar te maken. Aanspraken die nadien worden ingesteld, komen automatisch te vervallen.

13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1. Ecomatters is slechts aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Ecomatters toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst. De totale aansprakelijkheid van Ecomatters in verband met welke rechtsgrond dan ook, is (cumulatief) beperkt tot het bedrag van de prijs die de Opdrachtgever krachtens art. 11 onder de Overeenkomst is verschuldigd.
13.2. Ecomatters is voorts niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt:
a. als gevolg van toepassing of gebruik van enige uitkomst van de Opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Ecomatters;
b. als gevolg van het feit dat enige uitkomst van de Opdracht niet voor bescherming via één of meer IE-rechten in aanmerking komt of doordat bij toepassing of gebruik van enige uitkomst van de Opdracht inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden;
c. die het gevolg is van gebreken van goederen die aan Ecomatters zijn geleverd, waaronder begrepen programmatuur, die door Ecomatters is of zijn (door)geleverd aan de Opdrachtgever, tenzij, en voor zover, de leverancier van Ecomatters de schade aan Ecomatters vergoedt.
d. welke een gevolg is van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.3. De Opdrachtgever zal Ecomatters volledig vrijwaren van aanspraken van derden voor schade die voortvloeit uit toepassing of het gebruik van enige uitkomst van de Opdracht door de Opdrachtgever of door een derde aan wie de Opdrachtgever deze uitkomst ter beschikking heeft gesteld, tenzij de betrokken uitkomst het gevolg is van opzet of grove schuld van Ecomatters.
13.4. Ecomatters is niet gebonden aan bedingen van de Opdrachtgever (uit de Overeenkomst of anderszins) met als oogmerk de aansprakelijkheid van de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te beperken.

14. DUUR EN BEEINDIGING
14.1. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt met het opleveren van de Bevindingen en volledige betaling van de prijs als bedoeld in art. 11. De Overeenkomst eindigt van rechtswege met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot schadevergoeding van Ecomatters indien:
a. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
b. de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd, of;
d. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de Opdrachtgever. Indien de Bevindingen niet zijn opgeleverd, wordt bij beëindiging van de Overeenkomst krachtens dit art. 14.1 of krachtens art. 12.1 de datum van beëindiging van de Overeenkomst gelijkgesteld met de datum van levering van de Bevindingen.
14.2. De Opdrachtgever heeft in geval van tussentijdse beëindiging geen recht een voorlopige of tussentijdse uitkomst van de Opdracht te gebruiken, noch voor zichzelf, noch door derden of ten behoeve van derden. Indien Ecomatters en de Opdrachtgever niettemin schriftelijk, en uitdrukkelijk overeenkomen dat de Opdrachtgever IE-rechten verkrijgt op een voorlopige of tussentijdse uitkomst van de Opdracht, gaan deze IE-rechten pas over na volledige betaling door de Opdrachtgever van het door Ecomatters naar redelijkheid vast te stellen deel van de prijs als bedoeld in art. 11.
14.3. Als de Overeenkomst op enigerlei wijze eindigt, blijven de bepalingen gelden die de strekking hebben ook na het einde van de Overeenkomst van kracht te blijven, zoals de bepalingen betreffende aansprakelijkheid, gebruiksrechten, geheimhouding en rechts- en forumkeuze.
14.4. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig wordt bevonden, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan.
14.5. Bij een geschil tussen Ecomatters en Opdrachtgever over de Offerte of de Overeenkomst (of daarmee samenhangende overeenkomsten) die partijen niet in den minne kunnen oplossen, wordt dit geschil exclusief aan de bevoegde rechter te Utrecht voorgelegd.

Back To Top