Skip to content

Activity-Based vs. Spend-Based aanpak: Hoe je je Scope 3-emissies berekend

De scopes

Het berekenen van jouw Scope 1, 2 en 3 broeikasgasemissies wordt een integraal onderdeel van het beoordelen van de milieueffecten en duurzaamheidsprestaties van jouw bedrijf. De resultaten kunnen jouw strategie voor emissiereductie sturen of de activiteiten voor emissiereductie op gang brengen. Bovendien zijn jouw Scope 1, 2 en 3 berekeningen een belangrijk onderdeel van Europese voorschriften en initiatieven zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Science Based Target Initiative (SBTi).

De Scope 1-emissies zijn het resultaat van jouw eigen activiteiten, Scope 2-emissies zijn de indirecte emissies voor aangekochte energie en de Scope 3-emissies omvatten alle indirecte emissies die optreden in de waardeketen van een bedrijf, van upstream- en downstream-activiteiten. Deze emissies kunnen moeilijk te kwantificeren zijn, omdat relevante gegevens niet door jou worden gecontroleerd, en het verkrijgen ervan moeilijk of complex kan zijn vanwege een breed scala aan leveranciers en/of klanten.

GHG-methodologie

De theorie in het GHG-protocol voor het berekenen van jouw Scope 1, 2 en 3 broeikasgasemissies is eenvoudig: je vermenigvuldigt de hoeveelheid van een activiteit met de bijbehorende emissiefactor om jouw broeikasgasemissies te verkrijgen.

Aangezien Scope 1 en 2 onder jouw directe controle vallen, zou het verkrijgen van gegevens vanuit je eigen datasystemen eenvoudig moeten zijn. De complexiteit in Scope 3 komt voort uit het identificeren en verzamelen van gegevens over al jouw activiteiten stroomopwaarts en stroomafwaarts in jouw waardeketen. Voor Scope 3 is het ook belangrijk om de activiteiten in de juiste impactcategorie op te nemen, waarvan er 15 zijn. Voor alle drie de scopes is het van belang om de juiste emissiefactor toe te kennen aan de activiteit.

Er zijn twee primaire methoden om de emissies in Scope 3 te berekenen: de op activiteit gebaseerde benadering en de op uitgaven gebaseerde benadering. In dit artikel zullen we de verschillen bespreken, wanneer en hoe je de methoden moet gebruiken en of je ze afzonderlijk of in harmonie met elkaar kunt gebruiken.

Activity-based aanpak

De activity-based benadering (op activiteit gebaseerd) berekent de emissies op basis van de daadwerkelijke activiteiten of processen in de waardeketen die bijdragen aan jouw Scope 3-emissies. Dit is een gedetailleerde aanpak en vereist daarom gegevensverzameling over alle activiteiten in jouw waardeketen, waaronder, maar niet beperkt tot, het volume van aangekochte grondstoffen, transportmodi en afstanden stroomopwaarts en stroomafwaarts, afvalstromen en -verwerking, en de behandeling van het einde van de levensduur van jouw verkochte product(en).

De activity-based benadering maakt een zeer gedetailleerde uitsplitsing van de bronnen van jouw Scope 3-emissies mogelijk en biedt eenmaal berekend gedetailleerde inzichten in de milieueffecten van jouw waardeketen. Deze aanpak vereist uitgebreide gegevensverzameling voor elk van de 15 impactcategorieën die zijn opgenomen in Scope 3.

Aangezien dit een nauwkeurige benadering is, is het geschikt voor industrieën of bedrijven met complexe waardeketens. De uitdaging ligt in het verzamelen van alle relevante gegevenspunten in de hele waardeketen, maar eenmaal verzameld en de emissies zijn berekend, is het resultaat zeer nauwkeurig.

Spend-based aanpak

De spend-based benadering (op uitgaven gebaseerd) is een eenvoudigere aanpak en een indirecte manier om jouw Scope 3-emissies te berekenen. Het is een indirecte methode omdat je niet de emissies van specifieke activiteiten berekent, maar eerder de emissies berekent op basis van geld dat besteed is aan een product of dienst.

Deze vereenvoudiging van de methodologie vermindert de complexiteit van gegevensverzameling, aangezien het waarschijnlijker is dat het gemakkelijker is om gegevens te verkrijgen van jouw interne inkoop- of leveranciersdatasystemen dan van activiteiten stroomopwaarts of stroomafwaarts in jouw waardeketen. Dit biedt een uitkomst wanneer het moeilijk of onmogelijk is om activity-based gegevens van leveranciers te verkrijgen.

Als gevolg hiervan biedt de uitkomst van een spend-based Scope 3-berekening een overzicht op hoog niveau van jouw emissies, wat nuttig is voor het identificeren van milieuknelpunten.

Daarnaast zijn er drie overwegingen met betrekking tot de emissiefactoren voor de spend-based benadering die je in gedachten moet houden:

  1. De emissiefactoren zijn gebaseerd op marktgemiddelden. Dit betekent dat de uitkomst van de berekeningen niet de specifieke kenmerken van jouw producten of bedrijf weerspiegelt.
  2. De spend-based emissiefactoren zijn onderhevig aan inflatie en wisselkoersen. Dit verhoogt de complexiteit wanneer je leveranciers hebt uit verschillende landen met verschillende valuta en inflatieniveaus.
  3. Als de prijzen stijgen omdat jouw leveranciers hun prijzen verhogen (buiten inflatie), zal jouw uitgaven toenemen, resulterend in hogere emissies. Deze logica geldt ook andersom: als je een leverancier vindt die een lagere prijs biedt, zal jouw milieu-impact op papier afnemen, terwijl de daadwerkelijke milieu-impact van jouw product niet is veranderd, ervan uitgaande dat alle andere factoren gelijk blijven.

De juiste aanpak kiezen

Over het algemeen vereisen activity-based berekeningen meer middelen op het gebied van budget en tijd, maar ze bieden een nauwkeurigere berekening van de emissies in jouw waardeketen. Spend-based emissies zijn eenvoudiger te berekenen en zijn waardevol voor een eerste beoordeling van jouw milieuknelpunten.

Natuurlijk vertaalt dit zich naar de inspanningen die nodig zijn voor gegevensverzameling. Net als bij Scope 1 en 2 zijn de gegevenspunten van Scope 3 intern beschikbaar in inkoop- of leveranciersdatasystemen bij gebruik van de spend-based benadering. De activity-based benadering daarentegen vereist betrokkenheid bij actoren in jouw waardeketen om relevante gegevens te verkrijgen, wat je meer nauwkeurige gegevens oplevert, maar meer tijd en moeite kost.

Als je de ambitie hebt om jouw Scope 3-emissies nauwkeurig te berekenen, maar je beseft dat activity-based gegevens moeilijk te verkrijgen zijn, staat het GHG-protocol je toe om methoden te mixen. Om de spend-based en activity-based methoden te combineren, moet je bepalen welke van de 15 impactcategorieën in Scope 3 materieel zijn en welke niet. Voor de materiële impactcategorieën moet de op activiteit gebaseerde methode worden gevolgd. Als een impactcategorie als immaterieel wordt beschouwd, mag de spend-based methode worden gebruikt.

Het kiezen van de benadering is niet alleen een kwestie van middelen, maar kan ook afhangen van jouw duurzaamheidsdoelstellingen en waar jouw bedrijf momenteel staat met betrekking tot duurzaamheidsinitiatieven en regels. Bijvoorbeeld, met de CSRD van kracht, zijn bedrijven verplicht om hun broeikasgasemissies in Scope 1, 2 en 3 te berekenen, zo niet nu, dan in de komende jaren. Dit betekent dat jouw berekeningsmethode in overeenstemming moet zijn met deze richtlijn. Dezelfde logica geldt bijvoorbeeld voor de SBTi. Als jouw bedrijf de ambitie heeft om tegen 2050 Net-Zero te zijn, moeten jouw broeikasgasberekeningen voldoen aan de eisen van dit initiatief. Aan de andere kant, als je net begint met jouw inspanningen voor vermindering, geeft de spend-based benadering een goed overzicht van waar te beginnen.

Conclusie

De keuze tussen activity-based en spend-based berekeningen voor Scope 3 broeikasgasemissies hangt af van de specifieke behoeften, middelen en doelstellingen van jouw bedrijf. Terwijl activity-based berekeningen een gedetailleerd en nauwkeurig perspectief bieden, geven spend-based berekeningen een vereenvoudigde en indirecte schatting. Uiteindelijk gebruiken veel bedrijven een combinatie van beide methoden om een allesomvattend begrip van hun milieueffect te krijgen en geïnformeerde beslissingen te nemen om hun ecologische voetafdruk in de hele waardeketen te verminderen.

Als je vragen hebt of geïnteresseerd bent in een gesprek over de praktische aspecten van Scope 3-berekeningen, staat Ecomatters klaar om te ondersteunen en staan we open voor een duurzame samenwerking. Neem contact met ons op voor meer informatie.

CSRD diensten

Contact

Eelco van IJken

Eelco van IJken

Senior Consultant

Mart van Assem

Sustainability Consultant

Case studies

Nobian - 1990 Carbon Footprint
Nobian – 1990 Carbon footprint

Nobian is a European leader in the production of essential…

Organisational Carbon Footprint Screening
Insights from the organisational carbon footprint screening for SABA

SABA is a Dutch adhesive and sealant producer who sell…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Back To Top