Skip to content

Uitvoeren van een dubbele materialiteitsbeoordeling

Uitvoeren van een dubbele materialiteitsbeoordeling

De CSRD verwacht dat je een dubbele materialiteitsbeoordeling toepast, maar wat houdt dat precies in? Deze pagina is bedoeld om je praktische inzichten te bieden over dit proces. Zo kan je voortvarend aan de slag met de implementatie van de CSRD in je organisatie. We gaan het hebben over de context- en stakeholderanalyse, impactbeoordeling, en analyse van risico’s en kansen. Aan het einde hebt je inzicht in onze stapsgewijze aanpak om de dubbele materialiteitsbeoordeling uit te voeren, de eerste stap naar het opstellen van een CSRD rapportage.

Het doel

De dubbele materialiteitsbeoordeling wordt uitgevoerd om te identificeren welke disclosures (openbaarmakingen) meegenomen moeten worden in de CSRD rapportage. Het is een tweezijdige beoordeling, dubbele materialiteit vereist dat bedrijven de relevantie van een duurzaamheidskwestie evalueren vanuit twee perspectieven: van binnenuit naar buiten (hoe een bedrijf mensen en het milieu beïnvloedt) en van buitenaf naar binnen (de risico’s en kansen die gepaard gaan met duurzaamheid voor het bedrijf). Bij beide perspectieven wordt gekeken naar de kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur die zijn opgenomen in de ESRS-normen van de EFRAG. Na de beoordeling kun je vanuit elk perspectief bepalen wat materieel is, waardoor je kunt bepalen wat de belangrijke disclosures zijn om op te nemen in de rapportage.

Het diagram hieronder schetst de stappen die doorlopen worden voor het uitvoeren van de dubbele materialiteitsbeoordeling.

Materiality

1. Context- en Stakeholderanalyse

Het integreren van de materialiteitsanalyse binnen de context van je bedrijf is cruciaal. Het dient als achtergrond voor het beoordelen van (bedrijfs)impact, risico’s en kansen. De context draait om de operationele omgeving waarin je bedrijf en je partners in de waardeketen actief zijn. Het biedt ook inzicht in het soort stakeholders waarmee je te maken krijgt. Het verhelderen van beide aspecten aan het begin van het proces legt de basis voor de volgende stappen.

2. Impactanalyse en cut-off

Bij de tweede stap wordt er van binnenuit naar buiten gekeken. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar de impact van jouw bedrijf op de omgeving en de mensen om je heen. Dit omvat het identificeren van de (bedrijfs)impact per ESG-onderwerp uit de ERS. Een impact kan zowel positief als negatief karakter hebben en vloeit voort uit de bedrijfsactiviteiten. Via stakeholderinterviews of door externe experts te betrekken kunnen impacts worden geïdentificeerd. Wanneer dit is afgerond is de volgende stap een validatie workshop met relevante (interne en externe) experts. Zo kom je tot een gevalideerde lijst per onderwerp.

Na het identificeren en valideren, wordt elke impact beoordeeld op reikwijdte, schaal, omkeerbaarheid, de kans dat het voorkomt, en of ze al dan niet mensenrechtenkwesties betreffen. Deze aanpak leidt tot een rangschikking waarop een cutoff (begrenzing) wordt toegepast om te bepalen welke impacts de definitieve lijst halen. Het bereiken van evenwicht is cruciaal; de lijst moet significante impacts vastleggen zonder alomvattend te worden.

3. Risico- en Kansenanalyse en cut-off

In de volgende fase van het proces wordt er van buiten naar binnen gekeken. Het doel is om risico’s en kansen te identificeren die invloed hebben op het bedrijfs- en businessmodel. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de operationele context. Deze analyse wordt uitgevoerd voor de ESG-onderwerpen. Relevante interne belanghebbenden (bijv. collega’s van HR, RD&I, HSE, IT, Juridisch, Inkoop, enz.) dragen hun inzichten bij. Zo ontstaat een bedrijf breed perspectief op de kansen en risico’s.

Eenmaal geïdentificeerd worden risico’s en kansen beoordeeld door een groepje met interne belanghebbenden. De beoordeling legt de nadruk op implicaties op het bedrijfs- en businessmodel en de waarschijnlijkheid dat de kansen als risico’s op treden. Dit proces kan op basis van vragenlijsten plaatsvinden of in een workshopsetting. Als de beoordeling is gemaakt wordt wederom een cutoff gemaakt, vergelijkbaar met het proces voor impact identificatie.

4. Materialiteitsmatrix

Na het beoordelen en rangschikken worden impacts, risico’s en kansen samengevoegd op onderwerp- en sub-onderwerpniveau. Dit geeft een overzicht van wat materieel is en maakt het mogelijk om resultaten op een materialiteitsmatrix te plaatsen. Deze matrix vereenvoudigt de informatie en visualiseert op een toegankelijke manier welke onderwerpen en sub-onderwerpen materieel zijn vanuit zowel een impact- als risico- en kansenperspectief. Hieruit kan worden afgeleid welke disclosures relevant zijn en kan de vertaalslag worden gemaakt naar wat er moet worden gerapporteerd. Tijdens het proces kan het ook blijken dat aanvullend beleid en KPI’s nodig zijn.

Methodologieverslag

Tot slot worden de gemaakte keuzes gedocumenteerd in een methodologieverslag. Dit verslag helpt bij de audit en dient als richtlijn voor de komende jaren.

Ecomatters ondersteuning

We hebben een lange staat van dienst in het uitvoeren van materialiteitsbeoordelingen. Bijvoorbeeld voor GRI en andere rapportageraamwerken. Ook ondersteunen we klanten bij het toepassen van de dubbele materialiteitsbeoordeling voor hun CSRD rapportage.

We kunnen op de volgende manieren helpen:

  • Volledig of gedeeltelijke ondersteuning bij je dubbele materialiteitsbeoordelingen.
  • Optreden expert voor milieu, sociale of bestuurlijke zaken in de CSRD.
  • Het organiseren en begeleiden van workshops en uitvoering van interviews.
  • Ondersteuning bij het uitwerken en scoren van geïdentificeerde impacts, risico’s en kansen.

CSRD diensten

Contact

Case studies

Nobian - 1990 Carbon Footprint
Nobian – 1990 Carbon footprint

Nobian is a European leader in the production of essential…

Organisational Carbon Footprint Screening
Insights from the organisational carbon footprint screening for SABA

SABA is a Dutch adhesive and sealant producer who sell…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Back To Top