Skip to content

Greenhouse Gas (GHG) Protocol Rapportage

Greenhouse Gas (GHG) protocol

Er zijn verschillende standaarden en protocollen voor het uitvoeren van duurzaamheidsrapportages. De belangrijkste internationaal erkende standaarden voor het rapporteren van aan klimaatverandering gerelateerde impacten zijn onder andere het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, het Global Reporting Initiative (GRI) en het Carbon Disclosure Project (CDP). Het GHG-protocol is een wereldwijd erkende organisatie die kaders ontwikkelt voor de meting en het beheer van broeikasgassen in de publieke en private sector. Standaarden die zijn ontwikkeld door het Greenhouse Gas Protocol dienen als een gemeenschappelijke basis voor veel rapportagesystemen en certificeringsprogramma’s.

Het GHG-protocol biedt standaarden op verschillende organisatieniveaus, waarvan de meest gebruikte zijn:

 • Corporate Standard: De GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard stelt eisen en richtlijnen voor bedrijven en andere organisaties, zoals ngo’s, overheidsinstanties en universiteiten, die een inventaris van broeikasgasemissies op bedrijfsniveau opstellen.
 • Product Standard: de productstandaard kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de emissies van een product gedurende de volledige levenscyclus en om de inspanningen te richten op de grootste mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit is de eerste stap naar duurzamere producten.
 • Corporate value chain (scope 3) standard: De standaard voor de bedrijfswaardeketen (scope 3) stelt bedrijven in staat om de impact van hun gehele waardeketen op de emissies te beoordelen en vast te stellen waar ze zicht moeten richten op reductieactiviteiten.
 • Project Protocol: het GHG-protocol voor projectboekhouding is de meest uitgebreide, beleidsneutrale boekhoudtool voor het kwantificeren van de broeikasgasvoordelen van klimaatmitigatieprojecten.

Scope 1, 2 & 3 rapportage

Emissies ontstaan door allerlei activiteiten: van energieverbruik en ontbossing tot afvalbeheer en ingekochte diensten. De uitstoot van broeikasgassen (GHG) wordt meestal onderverdeeld in drie categorieën:

 • Scope 1 – Directe emissies: deze komen rechtstreeks voort uit een activiteit of handeling zoals het verbranden van brandstoffen in een auto, ketel of fornuis.
 • Scope 2 – Indirecte brandstofemissies: deze worden uitgestoten in de processen die energieleveranciers uitvoeren om de verbruikte energie te produceren. Een voorbeeld hiervan is het verbranden van kolen of gas om elektriciteit op te wekken.
 • Scope 3 – Overige indirecte emissies: dit zijn emissies die optreden in de upstream- of downstreamprocessen van een toeleveringsketen. Dit kan bijvoorbeeld de winning van grondstoffen, voedselproductie, transport (los van de directe uitstoter) of afvalverwerking zijn. Lees meer over scope 3 in ons artikel over scope 3 rapportage.

Elk van deze categorieën is verder onderverdeeld in subcategorieën waarvoor het specifieke kooldioxide-equivalent (CO2-eq.) kan worden berekend. Het GHG-protocol vereist geen rapportage over alle categorieën, maar het berekenen van de emissies voor de meest prominente categorieën binnen de bedrijfsvoering is essentieel om een realistisch beeld te krijgen van de CO2-voetafdruk van de organisatie.

Het verschil tussen deze verschillende geïntegreerde activiteiten is soms onduidelijk. Daarom is het erg belangrijk om nauwkeurig te zijn in de categorieën en wat erin moet worden opgenomen, bijvoorbeeld de focus op cradle-to-gate of cradle-to-grave emissies. Daarom zijn er standaarden ontwikkeld om bedrijven, autoriteiten en zelfs individuen te helpen bij het nauwkeurig boekhouden van broeikasgassen (GHG). Ze definiëren de belangrijkste concepten die verband houden met een CO2-voetafdruk, verdelen de uitstoot in Scope 1, Scope 2 en Scope 3 en helpen de gebruiker bij het navigeren door het GHG-inventarisatieproces.

Ecomatters ondersteuning

Ecomatters biedt duurzaamheidsondersteuning op vele vlakken. Ons strategisch advies, doelstellingsbepaling en onze rapportageservice kan je helpen ervoor te zorgen dat de rapportage van jouw organisatie voldoet aan de wettelijke vereisten en aan je bedrijfsdoelstellingen. We ondersteunen bedrijven bij het implementeren van het Greenhouse Gas-protocol in hun organisatiestructuur en het berekenen van de CO2-uitstoot om te voldoen aan de gekozen GHG Protocol-standaard.

We werken nauw samen met onze klanten om verder te gaan dan alleen de cijfers en om duurzaamheid betekenisvol te maken voor jouw bedrijf. Om effectieve ondersteuning te bieden, zijn we op de hoogte van de wereldwijde normen voor emissies en methoden voor koolstofberekening. Deze methoden omvatten ook het Carbon Disclosure Project en de verschillende LCA ISO-normen.

Onze experts kunnen:

 • Ondersteuning bieden bij het uitzoeken van welke GHG Protocol-standaard relevant is en hoe deze het beste in het bedrijf kan worden geïmplementeerd.
 • Ondersteunen in de ontwikkeling van bedrijfsrapportagesystemen voor koolstofemissies, die voldoen aan het GHG-protocol.
 • Jouw organisatie helpen met het meten van de CO2-emissies onder de directe (Scope 1 en 2 emissies) en de indirecte (Scope 3) emissies van je organisatie.
 • Een waardeketenanalyse uitvoeren, tools op maat ontwikkelen en marketingactiviteiten uitvoeren.
 • Ondersteunen bij het berekenen van de ecologische voetafdruk van producten of de organisatie.
 • Ondersteunen bij het beoordelings- of auditproces van duurzaamheidsrapportage als onderdeel van het jaarverslag.

Reporting services

Contact

Case studies

Environmental Strategy Ecomatters
Corporate Sustainability Support

Ecomatters has had a cooperative relationship with AkzoNobel Sustainability in providing sustainability…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Back To Top