Skip to content

 

Registratie

Onder REACH zijn bedrijven verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over de eigenschappen en het gebruik van stoffen die ze produceren of importeren in hoeveelheden van meer dan 1 ton per jaar. Ze moeten ook de gevaren en mogelijke risico’s van de stof beoordelen.

Deze informatie moet aan ECHA worden meegedeeld in de vorm van een registratiedossier met daarin de gegevens over de gevaren en, indien relevant, een beoordeling van de risico’s die het gebruik van de stof met zich mee kan brengen, evenals hoe deze risico’s moeten worden beheerst.

Registratie is van toepassing op stoffen op zichzelf, stoffen in mengsels en bepaalde gevallen van stoffen in artikelen. Chemische stoffen die al worden gereguleerd door andere wetgevingen, zoals geneesmiddelen of radioactieve stoffen, zijn gedeeltelijk of volledig vrijgesteld van REACH-verplichtingen.

Registratie is gebaseerd op het principe van “één stof, één registratie”. Dit betekent dat fabrikanten en importeurs van dezelfde stof gezamenlijk hun registratie moeten indienen. De verstrekte analytische informatie moet consistent en voldoende zijn om de identiteit van de stof te bevestigen.

Obligaties voor bedrijfsregistratie

Aangezien de deadline voor de registratie van bestaande stoffen in 2018 is verstreken, is het alleen voor nieuwe stoffen noodzakelijk om vanaf het begin een registratiedossier samen te stellen. Momenteel hoeven nieuw gestarte fabrikanten (of importeurs) van bestaande stoffen alleen de bestaande registratie van hun stoffen bij te wonen. Ze doen dit door de “identiteit van de stof” aan te tonen met behulp van analytische studies die geschikt zijn voor stofidentificatie en -kwantificatie (bijv. UV-VIS, LC-MS, GC, enz.). Om eerlijke concurrentie te waarborgen, kopen nieuwe registranten van een bestaande stof een ‘Letter of Access’ om toegang te krijgen tot de bestaande registratie. Op deze manier betalen ze retrospectief hun eerlijke aandeel van de oorspronkelijke registratiekosten van de stof.

Voorrechten voor recyclers

Onder bepaalde voorwaarden biedt ECHA recyclers een vrijstelling van de verplichting om stoffen uit recyclingprocessen te registreren. Deze vrijstelling is vastgelegd in Artikel 2(7) van REACH.

De belangrijkste voorwaarden voor deze vrijstelling zijn:

  1. Aantoonbare overeenstemming van de identiteit van de teruggewonnen stof met een (reeds) geregistreerde stof;
  2. Beschikbaarheid van relevante informatie over de geregistreerde stof (bijv. voor de opstelling van een Veiligheidsinformatieblad en blootstellingsscenario’s).

Hoewel deze vrijstelling expliciet door ECHA is geïmplementeerd om de overgang naar een meer circulaire economie te versnellen, zijn deze recyclingvoorrechten nog steeds relatief onbekend binnen de chemische industrie. Daarnaast kan het niet registreren van je teruggewonnen stof onder REACH leiden tot aanvullende vereisten onder de Einde-afvalstatus van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen.

REACH Registration - flowdiagram

Biobased materialen

Stoffen die van nature voorkomen, zijn vrijgesteld van registratie, beoordeling en andere verplichtingen voor eindgebruikers. Deze vrijstelling is echter alleen van toepassing als ze niet chemisch zijn gemodificeerd of worden ingedeeld als gevaarlijk volgens de Richtlijn Gevaarlijke Stoffen 67/548/EEG.

Ecomatters ondersteuning in registratie

Depending on your needs we can take the full registration project off your hands or parts thereof, for:

  • Preparation of (IUCLID) substance dossiers
  • Performing Chemical Safety Assessments (CSAs)
  • Drafting of Chemical Safety Reports (CSRs)
  • Generation of Exposure Scenarios (ESs)
  • Literature research and documentation
  • Preparation of test plans and use of waivers
  • Downstream user (DU) support

REACH diensten

Contact

Marco Mense

Marco Mense

Senior Consultant

Wouter van Kootwijk

Sustainability Consultant

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Case studies

Bioplastics Regulatory Context
Report on bioplastic regulatory context

Bioplastics are promoted as alternatives to fossil-based plastics. However, rightly…

Environmental & waste disposal legislation

Ecomatters supported Global-C, a manufacturer and provider of inflight products…

 

Back To Top