skip to Main Content
LCA & EPD

LCA & EPD

Bij Ecomatters hebben we een lange geschiedenis op het gebied van Life Cycle Thinking (LCT) en het uitvoeren van assessments. We richten ons op het bepalen van de methodologieën die het beste bij uw behoeften passen en kunnen u helpen bij het opstellen van productclaims en environmental product sheets.

Om ervoor te zorgen dat LCA’s transparant en vergelijkbaar zijn, volgen ze bepaalde standaarden, zoals ISO 14040 en ISO 14044. Sommige specifieke frameworks kunnen ook strengere regels opstellen voor het uitvoeren van LCA’s, waardoor de consistentie nog verder wordt vergroot. Bijvoorbeeld een methodologie framework voor product environmental footprint (PEF), ontwikkeld door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie, of frameworks voor categorieregels binnen industrieën. We volgen de richtlijnen van ISO 14040 en ISO 14044, hebben ruime ervaring met andere frameworks en zijn vaardig met de verschillende soorten assessmentsoftware (GaBi & SimaPro).

De resultaten van een LCA kunnen worden uitgebreid met financiële informatie voor een Eco Efficiency Analyse (EEA), of dienen als basis voor certificeringen zoals Environmental Product Declarations (EPD) en Eco-labelling. Een LCA kan ook worden gebruikt om de milieuprestaties van uw product te vergelijken met de prestaties van concurrerende producten.

Wij helpen onze klanten met:

  • Gecertificeerde LCA-onderzoeken en LCA-screeningonderzoeken uitvoeren volgens ISO 14040/44
  • LCA-onderzoeken nakijken die zijn uitgevoerd door andere consultants;
  • LCA toepassen om EPD’s, PEF, productclaims en milieukeuren te ondersteunen;
  • Eco-efficiëntieresultaten gebruiken om de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen te ondersteunen;
  • Helpen je op weg en weten welke EPD’s je nodig hebt;
  • ISO 14025 Type III, ISO 14021 en sectorspecifieke EPD’s voltooien volgens EN 15804-normen;
  • Het volledige EPD-proces beheren, van het uitvoeren van de LCA en het voltooien van de EPD tot het laten beoordelen, certificeren en publiceren op het juiste platform.

 

LCA & EPD

LCA’s kunnen worden gebruikt om de hotspots van uw product in de waardeketen te begrijpen en om duurzaamheidsverbeteringen te stimuleren

Waarom een LCA of EPD uitvoeren?

Een levenscyclusanalyse is een hulpmiddel dat de milieu-impact van een product of organisatie gedurende de hele levenscyclus identificeert. LCA kwantificeert de effecten van broeikasgasemissies, energieverbruik, waterverbruik, verzuring en aantasting van de ozonlaag. Een LCA wordt gebruikt om verschillende inputs en outputs in elke fase van de levenscyclus van een product op te splitsen – de winning van grondstoffen, de productie en het gebruik van een product, transport en uiteindelijk wegwerp of hergebruik (cradle to grave).

De resultaten van een LCA kunnen worden gebruikt om de hotspots van uw product in de waardeketen te begrijpen en om duurzaamheidsverbeteringen te stimuleren. Dit ondersteunt bedrijven bij hun duurzaamheidsdoelstellingen door te helpen bij het vaststellen van milieudoelstellingen en het verbeteren van de besluitvorming voor strategieontwikkeling.

Een PEF-onderzoek is een LCA-onderzoek dat voldoet aan het PEF-methodologische framework dat is ontwikkeld door de wetenschaps- en kennisdienst van de Europese Commissie. Dit framework stelt specifieke regels op voor het modelleren van de levenscyclus van het product en voor het berekenen en presenteren van de LCA-resultaten. Voor sommige productcategorieën zijn PEF-categorieregels (PEFCR) beschikbaar als aanvulling op de algemene methode en om meer productspecifieke gedetailleerde technische begeleiding te bieden. PEF-onderzoeken geven een meer rigide basis voor het vergelijken van de prestaties van verschillende producten en zullen in de toekomst waarschijnlijk de basis worden voor de etikettering van milieuprestaties van producten op de Europese markt.

Een EPD is een door derden geverifieerd document dat officieel is geregistreerd om de milieu-impact van een product of dienst aan te tonen. Om de EPD te construeren, wordt eerst een LCA gebruikt om de impact te berekenen die in de EPD is opgenomen volgens specifieke normen (bijv. EN 15804). Het voltooide document wordt geverifieerd door een goedgekeurde systeembeheerder en gepubliceerd op een van de openbaar beschikbare online platforms. EPD’s bieden transparante en vergelijkbare informatie over een product.

Gecertificeerde EPD’s zijn gebaseerd op LCA en volgen ISO 14025 type III-protocollen. Ze zijn geldig voor gebruik in nalevingsregulering of voor groene bouwschema’s (bijv. BREEAM, LEED). Een EPD die is gemaakt volgens de ISO 14021-norm wordt als relevant beschouwd, maar aangezien ze niet door derden worden beoordeeld of geverifieerd, lopen ze het risico niet te worden geaccepteerd op hogere niveaus van transparantienaleving.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Back To Top