Skip to content

Klimaat Neutraliteit

Net Zero Climate Emissions = Klimaatneutraliteit

Klimaatneutraliteit wordt bereikt wanneer de netto uitstoot van broeikasgassen (greenhouse gases, afgekort GHG) van een persoon of organisatie gelijk is aan nul. Broeikasgassen omvatten verschillende soorten emissies, maar worden vaak gemeten in CO2-equivalenten. Het is bekend dat broeikasgassen die door menselijke activiteiten in de atmosfeer worden uitgestoten bijdragen aan de wereldwijde klimaatverandering.

Hoewel het concept van koolstofneutraliteit kan worden toegepast op individuele emissies en locaties, wordt het meestal gebruikt in de context van bedrijfsactiviteiten en projecten. Het bereiken van klimaatneutraliteit is een langetermijnproces dat draait om het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in scope 1, 2 en 3. Dit kan worden bereikt door het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen, het verminderen van het energieverbruik, het maken van duurzame inkoopkeuzes in de toeleveringsketen, het implementeren van lokale energieopwekking en het prioriteren van energie-efficiëntie, materiaalhergebruik en recycling.

Over het algemeen leidt actie gericht op emissiereductie niet direct tot een netto-uitstoot van nul. Het is een proces dat tijd kost, investeringen vereist, instemming van belanghebbenden en vaak ook innovatieve oplossingen op grote schaal. Daarom kiezen bedrijven er vaak voor om jaarlijks hun resterende uitstoot te compenseren. Om serieus aan de slag te gaan met het verminderen van emissies, ontwikkelen de meeste bedrijven baselinemetingen van hun GHG-uitstoot en rapporteren ze hun emissies volgens relevante duurzaamheidsrapportagestandaarden.

Ben jij klaar om klimaatneutraal te worden?

Wanneer een organisatie overweegt om klimaatneutraal te worden, wordt vaak de inspanning van rapportage gecombineerd met het vaststellen van interne KPI’s (Key Performance Indicators) of het ondertekenen van het Science Based Targets-initiatief. Dit helpt bij het vaststellen van reductiedoelstellingen voor de langere termijn en het afstemmen van inspanningen om deze doelstellingen te bereiken.

Klimaat diensten

Contact

Case studies

Customer Benefit Model
Customer Benefit Model

The Customer Benefit Model (CBM) is an Eco-efficiency method developed…

Back To Top