Skip to content

Kaderrichtlijn afvalstoffen

De Kaderrichtlijn afvalstoffen (EG) 2008/9871 (KRW) bevat de basisconcepten en definities met betrekking tot afvalbeheer, inclusief definities van afval, recycling en terugwinning.

Vanuit een overkoepelend perspectief vereist de richtlijn dat afval wordt beheerd volgens de volgende criteria:

  • de gezondheid van de mens niet in gevaar brengen of het milieu schaden;
  • zonder risico voor water, lucht, bodem, planten of dieren;
  • zonder overlast te veroorzaken door geluid of stank;
  • en zonder nadelige gevolgen voor het landschap of plaatsen van bijzonder belang.

De oorsprong van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen

De basis van het EU-afvalbeheer is de “afvalhiërarchie”, vastgelegd in de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA) (overgenomen van de Nederlandse ladder van Lansink). Het stelt een voorkeursvolgorde vast voor het beheer en de verwijdering van afval. Op basis van deze hiërarchie moet worden opgemerkt dat, ongeacht de materiële oorsprong (fossiel of bio) en ongeacht het afbreekbaarheidsprofiel, verlies van materiaal na de levensduur moet worden voorkomen.

Verder legt de KRA uit wanneer afval geen afval meer is en een secundaire grondstof wordt, en hoe afval en bijproducten kunnen worden onderscheiden. De richtlijn introduceerde ook het beginsel “de vervuiler betaalt” en de “uitgebreide producentenverantwoordelijkheid”.

Voor gevaarlijke afvalstoffen voorziet de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA) in aanvullende etiketterings-, registratie-, monitoring- en controleverplichtingen van “van de wieg tot het graf”, met andere woorden van de afvalproductie tot de definitieve verwijdering of nuttige toepassing. Een voorbeeld hiervan is de verplichte registratie in de SCIP-database van ECHA.

Het verbiedt ook het mengen van gevaarlijk afval met andere categorieën gevaarlijk afval en met niet-gevaarlijk afval. De indeling in gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen is gebaseerd op de systematiek voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen en preparaten (CLP-verordening). Dit zorgt ervoor dat vergelijkbare principes worden toegepast gedurende de hele levenscyclus van materialen.

Waste hierarchy

Kaderrichtlijn afvalstoffen diensten

Contact

Max Sonnen

Managing Director
Marco Mense

Marco Mense

Senior Consultant

Relevante Case studies

Environmental & waste disposal legislation

Ecomatters supported Global-C, a manufacturer and provider of inflight products…

Sustainable food packaging
Just Eat Takeaway: Sustainable Food Packaging

As one of the frontrunners in the meal delivery sector,…

Bel met onze consultant

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om uw vragen te stellen.

Back To Top